Dalszy rozwój to wzbogacanie dojrzałej osobowości nowymi elementami treściowymi

Dzięki tej ostatniej deklaratywne pierwotnie identyfikacje odbijają się stopniowo w funkcjonowaniu wszystkich pod struktur osobowości, a w konsekwencji w określonych relacjach między jednostką i światem zewnętrznym oraz dokonywanych w nim zmianach.
Osobowość, jakkolwiek zaznacza się już w pierwszym roku życia, przechodzi proces wielu przemian. Po krótkim stadium egzystencji preosobowej następuje okres przejawiania się stosunkowo dobrze zintegrowanej osobowości pierwotnej aktualizującej się w symbiotycznym związku z matką. Dalej odnotowujemy okres rozbicia oraz stopniowego dojrzewania funkcji i struktur mogących stać się podstawą wyższej organizacji. Około 3—5 roku życia dochodzi do otwartej manifestacji „ja” dziecka, które odtąd — doskonaląc swoją funkcję w coraz to nowych aspektach i wykorzystując rodzące się możliwości wyz- szych dynamizmów — stanowi centrum życia psychicznego jednostki. Osiągając dojrzałość funkcjonalną, staje się zdolne do zorganizowania wewnętrznych dynamizmów w zhierarchizowaną i zintegrowaną, dojrzałą osobowość. Osobowość taka jest głównym motorem zmian w otaczającym świecie, zmian zmierzających do jego twórczego przeobrażania.

Osobowości selektywna lub ukierunkowana

Etap VII, określony mianem osobowości selektywnej lub ukierunkowanej, obejmuje mniej więcej lata 12—18. Tuż za logiczno-pojęciowym porządkowaniem wewnętrznej przestrzeni następuje jej strukturalizacja wartościująca „ja”, świat i ich wzajemne relacje. Dzięki jej utworzeniu dochodzi do głosu nowy dynamizm, dynamizm realizacji wartości. „Ja” identyfikuje się z nim, czyni z niego zasadę orientacji i kontroli. Pozostałe dynamizmy (często włącznie z dynamizmem poszukiwania zgodności poznawczej), a nawet samo „ja” z dotychczasowymi identyfikacjami, poddają się zasadom jego funkcjonowania. Zmienia się ich miejsce w ogólnej postaci, którą tworzą. Aktywność jednostki ulega długofalowemu ukierunkowaniu. Wartości nie są jednak jeszcze w pełni realizowane. Osobowość jest we wstępnej fazie zasadniczych reorganizacji. Etap VIII to faza funkcjonowania osobowości dojrzałej. Tworzy się ona zazwyczaj między latami 18—25. „Ja” dysponuje już dużą autonomią wobec dynamizmów pierwotnych oraz obiektywizującymi i wartościującymi dynamizmami wyższego rzędu. Ma zatem wszystkie niezbędne warunki do dojrzałego funkcjonowania. Na tle struktur tworzących wymienione dynamizmy uzyskuje swą podstawową tożsamość, jest zdolne do samookreślenia przez wybór identyfikacji. Dysponuje wystarczającymi danymi orientującymi i dostateczną siłą do autonomicznej kontroli. Rozpoczyna się czas samorealizacji przez przekształcanie świata i własnej osobowości; Osobowość zaczyna tworzyć zintegrowaną postać dynamizmów powiązanych z „ja i zhierarchizowanych zgodnie z jego identyfikacjami i wyborami.

Funkcjonowanie osobowości interakcyjnie zależnej

Etap V obejmuje mniej więcej lata 5—8. Jest to faza funkcjonowania osobowości interakcyjnie zależnej. Na bazie struktur intuicyjno-emocjonalno-dążeniowych, dotyczących relacji „ja” najbliższe otoczenie, powstaje dynamizm potrzeb interakcyjnych. „Ja” identyfikuje się z nimi i rozpoczyna funkcje kontroli i integrujące porządkowanie w jego służbie pozostałych dynamizmów. Całe zachowanie zostaje podporządkowane potrzebom afiliacji, aprobaty, uznania. Cele „ja — emocjonalnego , uwikłanego w nie, wspierają struktury poznawcze w postaci fragmentarycznych danych dotyczących obrazu „ja” i pierwsze reprezentacje rzeczywistości społecznej. „Ja” rozpoczyna funkcje samo orientujące. Etap VI rozpoczyna się po ósmym roku życia, a zaznacza z całą siłą ok. lat 10—12. Osobowość tego okresu może być w odróżnieniu od osobowości etapu V określona jako osobowość obiektywna. „Ja” przechodzi bowiem na funkcjonowanie według zasad racjonalnych. Następuje rozluźnienie związku między „ja” i dynamizmem zależności interakcyjnych. Rozbudowujące się struktury poznawcze tworzą pojęciowo-logiczną reprezentację rzeczywistości, a także własnego „ja” i ich wzajemnych relacji. Na ich podłożu powstaje nowy dynamizm, dynamizm poszukiwania zgodności poznawczej. „Ja” identyfikuje się z nim i weryfikuje własną relację do rzeczywistości, wytwarza adekwatne do niej techniki adaptacyjne, przeorganizowuje zgodnie z nim strukturę wcześniejszych dynamizmów. Pozostają one jednak zintegrowane tylko częściowo, w tej mierze, w jakiej pozwalają na to istniejące kategorie logiczno-pojęciowe.

Osobowości ekspansywna, niezintegrowana

Etap III obejmuje lata 1—3. Jest to faza osobowości ekspansywnej, niezintegrowanej. Zachowanie znajduje się pod niemal bezpośrednim wpływem silnego dynamizmu aktywności eksploracyjno-ćwiczącej. Dominuje działalność orien- tacyjno-praksyjna. Tworzą się pierwsze nie powiązane schematy poznawczo-praksyjne dotyczące przedmiotów, zjawisk zewnętrznej rzeczywistości i granic własnego działania. „Ja” jest słabe, podporządkowane dynamizmowi aktywności poznawczej i ruchowej, zaznacza się jedynie słabym poczuciem tożsamości (pośrednio odbitym od rzeczywistości zewnętrznej). Powiązane z nim struktury percepcyjno-emocjonalno-dążeniowe poprzedniego okresu pozostają na marginesie życia dziecka, niezintegrowane z dynamizmem dominującym. Etap IV rozwoju osobowości to okres funkcjonowania osobowości autonomicznej trwający mniej więcej w wieku 3—5 lat. Na plan pierwszy wybija się nadal czynność dynamizmu aktywności eksploracyjno-ćwiczącej. Na jego tle tworzy się intuicyjno-werbalna struktura rozróżniająca „ja” i „nie-ja”, w wyniku czego pojawia się „ja” wyodrębnione. Sprzężone ściśle z dynamizmem aktywności eksploracyjno-ćwiczącej zaznacza się z dużą siłą i nadaje kierunek zachowaniu. Mimo to jest jeszcze niezdolne do funkcji kontrolujących i integrujących. Struktury percepcyjno-emocjonalno-dążeniowe etapów II i III powiązane z „ja” są nadal słabe i niezintegrowane z dynamizmem aktywacji. Można tu mówić jedynie o integracji fragmentarycznej.

Ono nadaje charakterystyczne cechy ogólnemu zachowaniu dziecka

Przedstawiliśmy w niniejszym artykule próbę dokonania charakterystyki rozwojowych przemian w ramach głównych okresów rozwoju. Ze względu na rozproszenie wiadomości o specyficznych właściwościach poszczególnych stadiów rozwoju osobowości przypomnimy jeszcze raz ich najbardziej charakterystyczne cechy. Zgodnie z tym, co już zostało powiedziane, dziecko żyjące w normalnych warunkach przechodzi osiem głównych stadiów osobowego rozwoju, w których zmienia się zasadniczo organizacja dynamizmów odpowiedzialnych za główny nurt jego aktywności życiowej. Etap I rozwoju osobowości to okres egzystencji pre- osobowej. obejmujący sześć pierwszych miesięcy życia. „ Jan nie przejawia się w żadnej uchwytnej formie. Zachowanie wyznacza dynamizm potrzeb biologicznych i słabo jeszcze zaznaczony dynamizm aktywności eksploracyjno-ćwiczącej. Na poziomie przed świadomym tworzą się pierwsze związki sensoryczno-emocjonalno popędowe. Etap II to druga połowa pierwszego roku życia, czas pojawienia się i funkcjonowania pierwotnej osobowości symbiotycznej, stosunkowo dobrze zintegrowanej. Na tle aktywności organicznej (związanej z funkcjonowaniem dynamizmu biologicznych potrzeb), stopniowo zaczyna działać dynamizm  aktywności eksploracyjno-ćwiczącej, tworzą się pierwsze struktury sensoryczno-emocjonalno-dążeniowe związane z bodźcami osobowymi, wyłania się ściśle z nimi powiązane „ja” empatyczno-fizjologiczne.

Nie chcemy przez to oczywiście negować faktu

W normalnych warunkach, gdy nie obserwuje się żadnych obciążeń biologicznych, a oddziaływanie otoczenia bywa prawidłowe, dojrzałość osobowa i pełnia zdrowia psychicznego mogą się pokrywać. Osiąganie wyższych form regulacji zachowania sprzyja uzyskaniu pozytywnej równowagi psychicznej i harmonii z otoczeniem. Rozwój pozytywnych ustosunkowań do siebie i świata posuwa w szybkim tempie proces osobowego dojrzewania. Całkowita zbieżność tych zjawisk nie jest jednak faktem powszechnym. U dużej części dzieci obserwuje się mniejsze lub większe opóźnienia bądź deformacje rozwoju. Te właśnie dzieci szczególnie interesują psychologa. Odróżnienie tych dwóch rodzajów odchyleń od normy ma swoje poważne konsekwencje praktyczne. A zatem opisanych wyżej symptomów pozytywnych ustosunkowań do samego siebie i otoczenia nie uznajemy za typowe symptomy osiągniętej dojrzałości. Przez dojrzałość osobową rozumiemy taką dojrzałość struktury i funkcji wszystkich opisanych dynamizmów, która umożliwia „ja” jednostki ich świadome, efektywne uporządkowanie w służbie wybranych w sposób autonomiczny celów. Spośród przytoczonych symptomów za jej niewątpliwe przejawy możemy uznać: świadomość „ja”, zdolność do obiektywizacji siebie, tzw. „niezwiązanie” i niezależność od mechanizmów emocjonalnych, selektywność relacji, zdolność do odpowiedzialnego podejmowania zadań i relacji partnerskich, zakorzenienie w realnej rzeczywistości, zdolność do ukonkretniania sensu swego życia we własnej działalności, ujednolicenie świadomości, integrację itp. Mówiąc ogólniej, są to przejawy i konsekwencje uruchomienia dwóch wyższych dynamizmów, powodzenia w podporządkowaniu dynamizmów niższych — wyższym, wzbogacenia ich przez wyższe i wzajemnej integracji oraz włączenia w służbę świadomego i autonomicznego (wewnętrznie i zewnętrznie), niepowtarzalnego „ja”. Tak rozumiana dojrzałość może być osiągnięta do 25 roku życia. Okres późniejszy egzekwuje ją, konkretyzuje, sprawdza i obiektywizuje w indywidualnym sposobie bycia w świecie. Sprawą oczywistą jest, iż ocena dojrzałości dziecka musi uwzględniać dostępny jego wiekowi poziom rozwoju osobowej struktury. Jakkolwiek możliwości odchyleń od tego, co przeciętne, są w tym zakresie znacznie większe niż w przypadku norm rozwoju stosunkowo prostych funkcji psychofizycznych, to jednak one właśnie wyznaczają tu pewne granice. Ich dojrzewanie sprzyja zmianom, które w momencie kulminacyjnym rozstrzygają o nowej orientacji życiowej dziecka, a zatem o wejściu w nowy, dojrzalszy etap organizacji i funkcjonowania osobowości.

Zdolność do koncentracji na problemie

Przytoczone tu przykładowo ujęcia dojrzałości osobowej wydaj ą się łączyć dwie różne sprawy wymagające z wielu względów rozdzielenia. Mamy tu bowiem do czynienia z pewnymi symptomami dojrzałości strukturalno-funkcjonalnej, jak też ze specyficznymi jakościami będącymi wynikiem osiągnięcia tej dojrzałości, a także specyficznego kierunku rozwoju. Łączenie tych dwu różnych kategorii zjawisk zaciera istotę problemu, prowadzi do zestawiania nieporównywalnych określeń. Fakty rozwojowe i kliniczne zdają się wskazywać, iż warto oddzielać w ocenie osobowości to, co świadczy o osiągniętym przez nią poziomie rozwoju strukturalno-funkcjonalnego, od tego, co może stanowić jego specyficzne mniej lub bardziej indywidualne ukierunkowanie. I tak: poczucie zaufania, pomysłowość, kompetencja, twórczość, akceptacja siebie, nastawienie produktywne, uspołecznienie, serdeczność, bezpieczeństwo emocjonalne, zapał, łatwość wchodzenia w relacje z innymi, spontaniczność, poczucie humoru itp. — to symptomy nie tyle dojrzałości osobowej, ile zdrowia psychicznego, a ściślej przystosowania. Z pewnością łatwiej o dobre przystosowanie jednostki dojrzałej.
Wymienione tu symptomy są jednak tylko pośrednio związane z dojrzałością i obejmują jedynie jeden — w zasadzie społecznie pozytywny — jej biegun. Dane potwierdzają, że jest wiele jednostek, u których przejście przez wszystkie etapy osobowego rozwoju wcale nie gwarantuje poczucia bezpieczeństwa, zaufania, akceptacji siebie, łatwości wchodzenia w relacje z innymi, uspołecznienia itp. Różnice indywidualne w psychofizycznej konstrukcji, różnice w sytuacji społecznej, różnice w zawartości struktur będących podstawą funkcjonowania „ja” i poszczególnych dynamizmów są wystarczająco duże, aby jednostka, która przeszła wszystkie etapy rozwoju, nie miała wymienionych cech lub posiadała cechy przeciwne. W skrajnych przypadkach będzie to niewątpliwie symptom poważnej patologii osobowości bądź patologii środowiska. Czym innym jest jednak niedojrzałość, a czym innym negatywny (z punktu widzenia jednostki lub jej otoczenia) kierunek rozwoju.

Okres dorosłości — dojrzałość osobowa

Ostatnim zagadnieniem, które nam pozostaje do omówienia, jest dojrzałość osobowa. Moment osiągnięcia pełnej dojrzałości osobowej nie został jednoznacznie określony. Spotykamy się z dużą rozpiętością poglądów na ten temat. Umieszcza się go tuż po osiągnięciu osiemnastego roku życia. Enkson-M- Tramer to są autorzy skłonni mówić o ukształtowanej osobowości dopiero w wieku dojrzałym, a nawet u kresu życia (H. Ey), kiedy to osobowość konkretyzuje się i obiektywizuje w postaci charakteru. W prezentowanych teoriach spotkać mogliśmy różnorodne charakterystyki osobowości dojrzałej, rozmaite jej kryteria. We wczesnym dzieciństwie jej przejawem jest fundamentalne poczucie zaufania, w tzw. pierwszym dzieciństwie poczucie autonomii, w drugim poczucie inicjatywy, w wieku szkolnym pomysłowość i kompetencja, w okresie dojrzewania identyczność osobowa, w okresie dorosłości.

Środowisko zewnętrzne otacza dziecko ograniczeniami

Zabezpieczając i  „bombardując” informacjami o wartościach. Jeśli nie doszło do nadmiernego rozluźnienia dynamizmu zależności interakcyjnej w stosunkach z dorosłymi, a wytworzyły się wystarczające racjonalne i uwewnętrznione struktury poznawcze dotyczące wartości, „ja” stopniowo „wyrusza we wskazanym mu kierunku na poszukiwanie pewniejszego gruntu dla nowych identyfikacji umożliwiających zachowanie poczucia własnej tożsamości i kontroli. Poszukiwanie to odbywa się głównie w służbie potrzeby samo orientacji i kontroli „ja Dochodzi do racjonalnej konfrontacji wartości wszystkich możliwości wewnętrznych jednostki i zewnętrznych propozycji, wyniku czego ustala się zazwyczaj na wysokim poziomi« ogólności centralna orientacja życiowa jednostki, jej wyboru i świadomie zaakceptowany sposób istnienia w świecie Odwołując się do niej „ja” samo określa się i w działaniu po twierdza swoją tożsamość wyodrębniając się i uwalniając o nacisków zewnętrznych przez skierowanie się ku wybranym indywidualnie celom. Wybrane wartości stają się odtąd główną zasadą regulacji zachowań, środkiem osiągania przez „ja” wewnętrznej integracji wszystkich dynamizmów jednostki. Zaakceptowane wartości cele, ideały (czy też modele idealne „ja” i otoczenia) uzyskują priorytet pośród dynamizmów psychicznych. Wyznaczając dalekosiężną strategię życia — określają dalszy rozwój osobowości. Nadają ponadto nową jakość istniejącym dynamizmom, tworzą niepowtarzalną oryginalność ich całości. Powiązane ściśle z osobowym „ja“, konfrontowane z obiektywną rzeczywistością zewnętrzną i wewnętrzną stają się odtąd zasadniczymi regulatorami zachowania.

Cały ten kryzys kończy się krystalizacją charakteru

Wydaje się, iż fakty rozwojowe i ich interpretacje teoretyczne wskazują na znamienny rys wieku dorastania (pozwalający m – wić o rodzeniu się nowego sposobu działania „ja i organizacja osobowej struktury), a mianowicie na pojawienie się w centrum przeżyć dziecka problemu wartości. Wszystko, co mówi się o przeżyciach okresu pokwitania i dojrzewania obok pewnego zachwiania hormonalno-uczuciowego—pozostaje pod znakiem wartości, celów, ukierunkowań, ideałów oraz dążenia do znalezienia wśród nich miejsca dla własnego „ja” i dynamizmów osobowego. Początek tego okresu przynosi, dokonujący się dzięki zdolności i potrzebie racjonalnego poznawania rzeczywistości, wzrost świadomości własnych cech, stanów, przeżyć, możliwości a także wzrost znajomości różnorodnych (często sprzecznych) reguł, zasad, norm postępowania, celów i ideałów funkcjonujących w środowisku społecznym. Rozchwianie emocjonalne, odezwanie się silnych potrzeb heteroseksualnych związane z biologicznym dojrzewaniem, wprowadza zasadniczą dezorientację. „Ja” traci poczucie pełni kontroli własnych dynamizmów, nie znajduje w dotychczasowych dynamizmach i strukturach wystarczających zasad wewnętrznego uporządkowania.